2018-06-08

Regulamin

 

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY

POWIATOWEJ  STACJI  SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

W ZAMBROWIE

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.Podmiot leczniczy działający pod nazwą  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zambrowie, zwany dalej „Stacją” jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym  finansowanym z budżetu państwa, przy pomocy której  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie, zwany dalej „Powiatowym Inspektorem”, wykonuje swoje zadania.

§ 2.1. Siedzibą Stacji jest miasto Zambrów.

    2. Stacja mieści się przy ul. Obrońców Zambrowa 50.

    3. Obszarem działania Stacji jest powiat zambrowski.

 

§ 3.Stacja działa  na podstawie:

 1. ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz.59);
 2. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2190,
  z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.);
 4. Statutu;
 5. Regulaminu  Organizacyjnego Powiatowej  Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej w Zambrowie zwanego dalej „Regulaminem”;
 6. przepisów odrębnych.

 

§ 4. Regulamin  określa:

 1. cele i zadania  Stacji;
 2. sposób kierowania pracą  Stacji;
 3. strukturę organizacyjną Stacji oraz zakresy działania komórek organizacyjnych                                         i samodzielnych stanowisk pracy;
 4. miejsce i rodzaj działalności leczniczej, przebieg oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 5. prawa pacjenta;
 6. przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków;
 7. warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA STACJI

§ 5. Do podstawowych celów  Stacji należy w szczególności:

 1. ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych;
 2. zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;
 3. kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych;
 4. minimalizowanie zagrożeń zdrowia publicznego stwarzanych przez środki zastępcze lub nowe substancje psychoaktywne (nowe narkotyki).

 

§ 6.1. W celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych Stacja zapewnia realizację zadań Powiatowego Inspektora z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

 1. higieny środowiska;
 2. higieny pracy w zakładach pracy;
 3. higieny procesów nauczania i wychowania;
 4. higieny wypoczynku i rekreacji;
 5. zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych;
 6. higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.

2. Wykonywanie zadań określonych w ust. 1 polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.

 

 

ROZDZIAŁ III

SPOSÓB  KIEROWANIA PRACĄ  STACJI

§ 7. 1.Działalnością  Stacji kieruje Powiatowy Inspektor.

2. Jeżeli Powiatowy Inspektor nie pełni obowiązków służbowych zastępuje go upoważniony pracownik.

3.Pracę Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego koordynuje Główny Księgowy. Pozostałymi Oddziałami i Sekcjami kierują kierownicy. Główny Księgowy i Kierownicy organizują pracę podległych im komórek i ponoszą odpowiedzialność za prawidłową i terminową realizację zadań należących do właściwości komórki organizacyjnej, w szczególności za:

 1. organizowanie, planowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników;
 2. merytoryczną prawidłowość i terminowość rozpatrywanych spraw;
 3. współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi;
 4. określenie zakresu czynności podległych pracowników;
 5. bieżącą kontrolę wykonywanych zadań;
 6. przestrzeganie ustalonych procedur wewnętrznych;
 7. wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

4.W czasie nieobecności kierownika Oddziału lub Sekcji jego obowiązki wykonuje wyznaczony pracownik. W czasie nieobecności Głównego Księgowego jego obowiązki wykonuje  wyznaczony  pracownik Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego.

5. Kierownicy Oddziałów, Sekcji i pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy podlegają bezpośrednio Powiatowemu Inspektorowi i ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe, terminowe, zgodne z obowiązującymi przepisami wykonywanie obowiązków określonych w ich zakresach czynności.

6. Powiatowy Inspektor podpisuje  decyzje administracyjne, wystąpienia i rozstrzygnięcia w sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji przepisami prawa oraz pozostałe pisma wychodzące ze Stacji.

7. Powiatowy Inspektor może upoważnić pracowników do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych.

 

 

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA STACJI ORAZ ZAKRESY DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY

§ 8. W skład Stacji wchodzi:

 1. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zambrowie, w której tworzy się następujące komórki organizacyjne:    
  a) Oddział Higieny Środowiskowej ,,OHŚ”, w skład którego wchodzą:       
      - Sekcja Higieny Pracy  „HP”,          
      - Sekcja Higieny Komunalnej  „HK”,           
      - Stanowisko Pracy do spraw Higieny Dzieci i Młodzieży  ,,HDM”,
  b) Sekcja Epidemiologii „EP”,  
  c)  Sekcja Żywności, Żywienia  i Produktów Kosmetycznych ,,ŻŻ”, 
  d) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej  ,,PZ’’;
 2. Oddział Ekonomiczny i Administracyjny  ,,OEi A”, w skład którego wchodzą:

a) Stanowisko Pracy ds. księgowości,

b) Stanowisko Pracy ds. Administracyjno-Kadrowych i Obsługi Sekretariatu,

c) Stanowisko Pracy Kierowcy,

d) Stanowisko Pracy Sprzątaczki;

3)    Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemów Jakości  ,,SJ”;

4)    Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego „GK”;

5)    Samodzielne Stanowisko Pracy Informatyka ,,INF”;

6)    Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego  ,,RP”.

 

§ 9. 1.Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy przy znakowaniu spraw używają symboli określonych w § 8.

2. Strukturę organizacyjną Stacji przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik  do niniejszego Regulaminu.

 

§ 10. Do wspólnych podstawowych zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy należy:

 1. wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań  Powiatowego Inspektora;
 2. prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji jako organ I instancji i opracowywanie projektów decyzji i innych rozstrzygnięć w tym zakresie;
 3. opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Stacji w swoim zakresie działania;
 4. prowadzenie działalności szkoleniowej pracowników  Stacji;
 5. rozpatrywanie wpływających do  Stacji skarg i wniosków oraz przygotowywanie projektów udzielanych odpowiedzi;
 6. realizacja ustalonej polityki jakości;
 7. udział w badaniach i pracach problemowych;
 8. współpraca z Głównym Księgowym w zakresie planowania i realizacji budżetu w układzie zadaniowym;
  1. współpraca z innymi służbami, jednostkami i organizacjami na rzecz realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w tymprzygotowanie informacji Powiatowego Inspektora Staroście Zambrowskiemu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu zambrowskiego;
  2. opracowywanie sprawozdań statystycznych w zakresie polskiej statystyki publicznej zgodnie z programem badań statystycznych oraz wewnętrznego systemu informacyjnego;
  3. realizacja wymagań kontroli zarządczej;
  4. kształtowanie pozytywnego wizerunku  Państwowej Inspekcji Sanitarnej w środkach masowego przekazu;
  5. stosowanie w bieżącej działalności przepisów o ochronie informacji niejawnych i danych osobowych.

 

§ 11. 1. Do zadań Oddziału  Higieny  Środowiskowej należy:

 

 1. kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące w szczególności:
  1. wody do picia,
  2. utrzymania należytego stanu zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej,
  3. warunków zdrowotnych środowiska pracy,
  4. higieny procesów nauczania;
 2. kontrola przestrzegania zakazu produkcji i wprowadzania do obrotu środków zastępczych (dopalaczy), wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
 3. sprawowanie nadzoru pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, w szczególności nad warunkami higieny środowiska oraz wypoczynku i rekreacji przy zajmowaniu stanowisk dotyczących, między innymi: projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego, projektów remediacji, warunków przeprowadzenia działań naprawczych w odniesieniu do oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi na danym terenie, ocen oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko;
 4. sprawowanie zapobiegawczego nadzoru pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych przy wydawaniu opinii, postanowień i decyzji na wniosek organu administracji lub zainteresowanego podmiotu, na poszczególnych etapach realizacji inwestycji (m.in. projektowanie, zmiana sposobu użytkowania, dopuszczenie do użytkowania obiektu budowlanego, uzyskiwanie odstępstw od przepisów warunków technicznych) wobiektach istniejących i planowanych w szczególnościobjętych nadzorem bieżącym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

 

2. Do zadań Sekcji Higieny Pracy należy:

 

1)  w zakresie higieny pracy:

 1. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakładach pracy, zwłaszcza w zakresie zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy,
 2. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pod kątem narażenia pracowników na działanie szkodliwych czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy,
 3. prowadzenie postępowań w sprawie stwierdzenia lub braku podstaw do stwierdzenia chorób zawodowych,
 4. kontrola przestrzegania przez osoby wprowadzające substancje i mieszaniny chemiczne do obrotu oraz użytkowników substancji i mieszanin chemicznych obowiązków wynikających z przepisów dotyczących substancji chemicznych i ich mieszanin,
 5. sprawowanie nadzoru na zakładami pracy stosującymi substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
 6. kontrola przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów,
 7. kontrola przestrzegania przez osoby wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z przepisów w tym Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) dotyczących przeciwdziałania narkomanii,
 8. kontrola realizacji wymogów w zakresie wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej,
 9. kontrola realizacji wymogów w zakresie wprowadzania do obrotu i stosowania oraz właściwości środków powierzchniowo czynnych i detergentów zawierających środki powierzchniowo czynne określonych przepisami Parlamentu Europejskiego i Rady (WE),
 10. sprawowanie nadzoru w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
 11. prowadzenie i  bieżące aktualizowanie ewidencji zakładów z podziałem na 3 grupy wg występujących zagrożeń,
 12. ocena stanu sanitarnego w zakresie higieny pracy w zakładach pracy objętych nadzorem,
 13. promocja zdrowia w zakładach pracy oparta na współpracy z przedsiębiorcami oraz innymi instytucjami i inspekcjami w aspekcie podnoszenia wiedzy i świadomości pracodawców oraz pracowników na temat bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz rozpowszechnianiu materiałów edukacyjno-informacyjnych w ramach prowadzonych kampanii,
 14. współpraca z organami administracji samorządowej, Inspekcji Ochrony Środowiska i Inspekcji Weterynaryjnej;

 

2)  w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego:

 1. wdrażanie i wykonywanie  zadań zapobiegawczego nadzoru sanitarnego stosownie do zapisów art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 2. współpraca z organami administracji samorządowej, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz wszystkimi komórkami nadzoru bieżącego PSSE,
 3. wydawanie opinii o inwestycjach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej,
 4. wydawanie opinii dotyczących odstępstw od warunków technicznych,
 5. wydawanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko  przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 6. wydawanie opinii w sprawie  zakresu sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w odniesieniu do planowanych  przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
 7. wydawanie opinii o warunkach realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w odniesieniu do planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących zawsze  znacząco oddziaływać na środowisko,
 8. wydawanie opinii w sprawie zakresu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko na etapie ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
 9. wydawanie opinii o warunkach realizacji przedsięwzięcia na etapie ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
 10. wydawanie opinii w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym,
 11. wydawanie opinii potwierdzającej spełnienie warunków sanitarno-higienicznych w aptekach i punktach aptecznych,
 12. wydawanie opinii o spełnieniu warunków umożliwiających utworzenie zespołu, punktu przedszkolnego lub żłobka,
 13. wydawanie opinii w sprawie projektu planu remediacji na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska,
 14. wydawanie opinii w sprawie warunków prowadzenia działań naprawczych w odniesieniu do szkody w środowisku w ujęciach wody przeznaczonej do spożycia oraz wody w kąpieliskach,
 15. opiniowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 16. uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko w odniesieniu do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 17. wydawanie opinii o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 18. wydawanie opinii w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych w trybie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 19. kontrole inwestycji w trakcie realizacji;

 

3)  w zakresie nadzoru nad środkami zastępczymi:

 1. sprawowanie nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania przepisów zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych i we współpracy z Inspektorem do Spraw Substancji Chemicznych objęcie nadzorem przestrzegania przepisów z zakresu legalnego zastosowania nowych substancji psychoaktywnych, w tym prowadzenie działań administracyjno-prawnych w trybie obowiązujących przepisów mających na celu znaczne zmniejszenie dostępności środków zastępczych, a także działania w zakresie identyfikacji składu nowych narkotyków, zmniejszania ich podaży i popytu,
 2. prowadzenie rejestru  przypadków zatruć środkami zastępczymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi i zgonów oraz przekazywanie danych z tego rejestru do Głównego Inspektora Sanitarnego, a także wzmocnienie współpracy z podmiotami leczniczymi w aspekcie raportowania o interwencjach medycznych dotyczących przypadków zatruć nowymi narkotykami,
 3. prowadzenie wczesnego rozpoznawania sytuacji epidemiologicznej i adekwatne reagowanie na zagrożenia, m.in. przez ścisłą współpracę z Policją, Krajową Administracją Skarbową, prokuraturami i instytutami badawczymi,
 4. wdrożenie działań zapobiegających przenikaniu prekursorów narkotykowych oraz pre-prekursorów na nielegalny rynek wytwarzania nowych narkotyków,
 5. prowadzenie i uzupełnianie na bieżąco bazy SMIOD oraz wykorzystywanie jej danych przy realizacji zadań,
 6. współpraca z Krajową Administracją Skarbową, z Policją i innymi organami ścigania, z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody i Starosty w zakresie przeciwdziałania narkomanii w obszarze środków zastępczych;

 

 1. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach w PSSE:
  1. kontrola i ocena stanu bhp oraz przestrzegania zasad i przepisów bhp na wszystkich stanowiskach pracy w PSSE,
  2. wykonywanie zadań w zakresie zachowania i przestrzegania obowiązujących zasad i procedur bezpieczeństwa i higieny pracy,
  3. prowadzenie dokumentacji BHP zgodnie z regulacjami prawnymi,
  4. organizowanie szkoleń z zakresu bhp pracownikom Powiatowej Stacji; realizacja wstępnych i okresowych szkoleń BHP,
  5. bieżący nadzór nad oceną ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
  6. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, sporządzanie protokołów powypadkowych i określanie przyczyn wypadków przy pracy,
  7. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, 
  8. opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, procedur i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;

 

3. Do zadań Sekcji Higieny Komunalnej należy:

 

 1. nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia oraz nad obiektami służącymi do zaopatrywania ludności w wodę;
 2. nadzór nad obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej;
 3. nadzór nad stanem sanitarnym miejscowości, tras, i obiektów turystycznych;
 4. dokonywanie bieżącej oceny jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli, a w przypadkach niespełnienia wymogów, przeprowadzenie urzędowej kontroli;
 5. prowadzenie nadzoru nad postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi w zakresie ochrony zdrowia, rozpatrywanie wniosków dotyczących ekshumacji zwłok;
 6. wydawanie opinii dotyczących organizowanych  imprez masowych;
 7. nadzór nad systemami jakości w działalności kontrolnej;
 8. nadzór nad przeprowadzaniem auditów, przeglądu i szkoleń z zakresu systemów jakości.

 

   4. Do zadań   Stanowiska Pracy do spraw  Higieny Dzieci i Młodzieży należy:

 

 1. sprawowanie nadzoru nad warunki zdrowotnymi w placówkach nauczania i wychowania oraz wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;
 2. ocena organizacji rozkładów zajęć lekcyjnych uczniów w szkołach pod względem higienicznym;
 3. ocena dostosowania mebli edukacyjnych w przedszkolach i szkołach do zasad ergonomii;
 4. kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dla pomieszczeń oraz sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach;
 5. nadzór nad przestrzeganiem przez szkoły warunków przechowywania i stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin w pracowniach szkolnych;
 6. ocena warunków zdrowotnych w szkolnych pracowniach komputerowych;
 7. wydawanie opinii potwierdzających spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny w obiektach nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi;
 8. udział w opiniowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej placówek pobytu dzieci i młodzieży;
 9. wydawanie decyzji potwierdzających spełnienie wymagań sanitarnych i lokalowych w żłobkach;
 10. propagowanie bezpiecznego i higienicznego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
 11. kontynuacja wdrażania systemu jakości w działalności kontrolnej;
 12. aktualizacja ewidencji placówek objętych nadzorem.

 

         §12. Do zadań Sekcji Epidemiologiinależy:

 

 1. działalność przeciwepidemiczna, w szczególności:
  1. prowadzenie bieżącej analizy sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych ze szczególnym uwzględnieniem chorób niebezpiecznych lub będących skutkiem ataku bioterrorystycznego,
  2. nadzór i koordynacja wszelkich działań w przypadku wystąpienia działań nadzwyczajnych,
  3. weryfikacja i epidemiologiczne opracowywanie ognisk chorób zakaźnych, w tym zbiorowych zatruć pokarmowych,
  4. nadzór  w zakresie prawidłowej i systematycznej zgłaszalności chorób zakaźnych i zakażeń objętych ustawowym obowiązkiem zgłaszania,
  5. zbieranie zgłoszeń oraz rejestracja zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych,
  6. nadzór nad nosicielami chorób zakaźnych, osobami ze styczności oraz ozdrowieńcami,
  7. przekazywanie zgłoszeń rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych lub zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej – niewłaściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby objętej zgłoszeniem lub ze względu na rodzaj choroby zakaźnej czy zakażenie właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub krajowej specjalistycznej jednostce – wskazanej przez Głównego Inspektora Sanitarnego,
  8. stosowanie zakazów i nakazów służących zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych,
  9. przygotowywanie projektów zarządzeń i decyzji lub występowanie do właściwych organów o ich wydanie w wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych,
 2. współdziałanie z Inspekcją Weterynaryjną w zakresie profilaktyki i zwalczania chorób odzwierzęcych;
 3. dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych, prowadzenie analizy zapadalnościna choroby zakaźne;
 4. nadzór nad czynnym uodpornieniem populacji w ramach obowiązkowych szczepień ochronnych i właściwą gospodarką preparatami szczepionkowymi, w tym:
  1. magazynowanie, monitorowanie i dystrybucja preparatów szczepionkowych oraz nadzór nad ich przechowywaniem w podmiotach leczniczych powiatu zambrowskiego,
  2. dokonywanie ocen prowadzonej dokumentacji dotyczącej szczepień oraz analiza wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych,
  3. podejmowanie działań wobec osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych,
  4. sporządzanie planów  i sprawozdań dotyczących działalności kontrolnej w zakresie szczepień,
  5. prowadzenie rejestru zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych;
 5. nadzór nad warunkami sanitarno-higienicznymi personelu medycznego, sprzętu oraz pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz prowadzonej działalności przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych;
 6. nadzór nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie stosowania
  i przestrzegania procedur mających na celu minimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażeń
  i chorób zakaźnych; w tym nadzór nad realizacją programów kontroli zakażeń;
 7. przygotowywanie rocznych planów działalności kontrolnej oraz opracowywanie sprawozdań z ich realizacji;
 8. udział w programach i akcjach prozdrowotnych;
  1. prowadzenie dokumentacji w zakresie statystyki.

 

§ 13.Do zadańSekcji  Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych należy:

1) zatwierdzanie zakładów żywności i żywienia oraz zakładów produkcji i obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością:

a) wydawanie decyzji o zatwierdzeniu, warunkowym zatwierdzeniu, odmowie dokonania zatwierdzenia zakładów żywności i żywienia,

b) wydawanie zaświadczeń o zatwierdzeniu zakładów, wpisaniu ich do rejestru oraz  dokonanych zmianach,

c) wpisywanie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zakładów żywności i żywienia oraz zakładów produkcji i obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, które nie podlegają obowiązkowi zatwierdzenia oraz prowadzenie na bieżąco tego rejestru;

2) sprawowanie bieżącego nadzoru nad zakładami produkcji oraz obrotu żywnością, zakładami żywienia zbiorowego, zakładami produkcji i obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością:

 1. kontrola stanu sanitarno-technicznego: pomieszczeń i otoczenia zakładów,
 2. kontrola prawidłowości prowadzenia procesów technologicznych, prawidłowości                stosowania substancji dodatkowych,
 3. kontrola jakości zdrowotnej środków spożywczych, warunków przechowywania,     oznakowania, terminów ważności, dokumentacji potwierdzającej jakość zdrowotną stosowanych surowców, półproduktów itp. oraz źródła ich pochodzenia (identyfikowalność),
 4. kontrola przestrzegania higieny osobistej personelu i stanu zdrowia personelu,
 5. kontrola prawidłowości stosowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu
  z żywnością,
 6. ocena prawidłowości przeprowadzania procesów mycia i dezynfekcji naczyń, sprzętu i urządzeń,
 7. ocena prawidłowości prowadzenia dokumentacji i zapisów dotyczących stosowanych  systemów kontroli wewnętrznej (HACCP, GHP, GMP),
 8. ocena jakości żywienia w zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego,  
 9. realizacja planu próbkobrania:
  • pobieranie do badań laboratoryjnych próbek środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
  • pobieranie materiałów do oceny teoretycznej i laboratoryjnej sposobu żywienia w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego,
  • pobieranie próbek wymazów sanitarnych ze sprzętu, urządzeń i rąk pracowników do oceny czystości mikrobiologicznej;
  • pobieranie próbek kosmetyków do badań laboratoryjnych;
 10. nadzór nad produkcją i prawidłowością wprowadzania do obrotu kosmetyków;
 11. nadzór nad podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie produkcji pierwotnej, dostaw bezpośrednich oraz rolniczego handlu detalicznego;
 12. podejmowanie działań w ramach systemu RASFF- wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
 13. podejmowanie działań w ramach systemu RAPEX - system wczesnego ostrzegania
  o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych (kosmetykach);
 14. dochodzenie przy współudziale Sekcji Epidemiologii w przypadku zatruć pokarmowych;
 15. wnikliwe i terminowe rozpatrywanie wszelkich monitów;
 16. udział w kontrolach akcyjnych;
 17. współpraca z Inspekcją Weterynaryjną, Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcją Handlową, Inspekcją Farmaceutyczną, Inspekcją Ochrony Środowiska, Inspekcją Handlową Artykułów Rolno Spożywczych;
 18. przeprowadzanie granicznej kontroli sanitarnej - dokonywanie oględzin partii towarów
  z importu/eksportu, wydawanie świadectw spełnienia wymagań zdrowotnych oraz w przypadku eksportu innych dokumentów eksportowych;
 19. dokumentowanie działań kontrolnych;
 20. prowadzenie postępowania administracyjnego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości;
 21. prowadzenie rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz jego uaktualnianie.

 

 

§ 14.Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Promocji Zdrowia i OświatyZdrowotnej należy  inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie działalności oświatowo-zdrowotnej w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, a w szczególności:

 1. inicjowanie i wytyczanie kierunków przedsięwzięć zmierzających do zaznajomienia społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania zasad higieny racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy;
 2. pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz własnego zdrowia;
 3. udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu

czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi;

 1. monitorowanie aktualnej sytuacji w zakresie przestrzegania ustawy z dnia 9 listopada 1995 r.  o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w obiektach nadzorowanych przez Stację;
 2. wdrażanie, koordynacja, monitorowanie, a także dokonywanie ocen działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia w ramach programów edukacyjnych, realizowanej przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, podmioty lecznicze oraz inne podmioty, instytucje i organizacje, oraz udzielanie im pomocy w prowadzeniu tej działalności;
 3. wdrażanie, koordynacja i monitorowanie interwencji nieprogramowych  o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym;
 4. nawiązywanie lub kontynuowanie współpracy w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia z władzami samorządowymi i instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze zdrowia publicznego wg lokalnych potrzeb i możliwości;    
 5. współpraca z mediami na rzecz edukacji prozdrowotnej społeczeństwa  powiatu zambrowskiego;
 6. prowadzenie polityki informacyjnej i kształtowanie wizerunku medialnego Powiatowego Inspektora.

 

 § 15.1.  Do zadań Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego należy:

 1. obsługa kadrowa;
 2. obsługa finansowo-księgowa i administracyjna Stacji.

 

 1. Do zadańStanowiska Pracy ds. Księgowości należy:
 2. sporządzanie list wynagrodzeń pracowników, sporządzanie kart wynagrodzeń i zasiłkowych oraz opracowywanie sprawozdań z funduszu płac;
 3. obliczanie podatków od wynagrodzeń i sporządzanie deklaracji podatkowych miesięcznych i rocznych;
 4. obliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich w oparciu o dokumenty potwierdzające podstawę ww. naliczeń;
 5. obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki zdrowotnej, sporządzanie deklaracji miesięcznych oraz rocznych zestawień naliczonych i pobranych składek;
 6. rejestracja, dokonywanie zmian oraz wyrejestrowywanie pracowników i członków ich rodzin z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 7. sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (tzw. Rp-7) do ustalenia podstawy wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych na prośbę pracownika w okresie jego zatrudnienia;
 8. sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem formalno-rachunkowym;
 9. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów  budżetowych;
 10. prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych w systemie NBP;
 11. ewidencja księgowa w zakresie otrzymanych i wydanych szczepionek w ramach centralnego zaopatrzenia;
 12. prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania ( kwitariusze, arkusze spisu z natury, czeki NBP);
 13. prowadzenie ewidencji należności publicznoprawnych i ich windykacja;
 14. prowadzenie rejestru decyzji rachunkowych upomnień, kar pieniężnych, grzywien w celu przymuszenia, opłat za czynności egzekucyjne niepieniężne, należności uboczne (odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnienia, itp.) za pomocą programu EXCELL;

 14) prowadzenie  ewidencji środków trwałych i innych składników  majątkowych oraz  prowadzenie                analityki środków trwałych i tabeli umorzeń;

 15) prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem samochodu służbowego;

 16) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i sporządzanie okresowych sprawozdań;

 17) prowadzenie spraw i dokumentacji związanych ze  składnicą akt w Stacji;

 18)prowadzenie spraw związanych z ochroną danych:

 • informowanie administratora danych oraz pracowników przetwarzających dane osobowe
  o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów prawnych dotyczących ochrony danych,
 • prowadzenie działań podnoszących świadomość oraz organizowanie szkoleń dla osób uczestniczących w operacjach przetwarzania,
 • monitorowanie zgodności przetwarzania danych przez administratora oraz osoby zajmujące się przetwarzaniem danych osobowych z przepisami dotyczącymi ochrony danych,
 • monitorowanie realizowania polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym przydział na ich podstawie obowiązków dla osób zajmujących się przetwarzaniem,
 • współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych,
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego wobec osób, których dane dotyczą w zakresie przysługujących jej praw,
 • przygotowywanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych
  oraz monitorowanie wykonania tych zaleceń;
 • sporządzanie i przekazywanie administratorowi danych sprawozdania z wykonywania zadań z zakresu ochrony i sposobu przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Do zadańStanowiska Pracy ds. Administracyjno-Kadrowych i Obsługi Sekretariatu należy:
 2. wykonywanie czynności związanych z naborem kandydatów do pracy, nawiązaniem, trwaniem i ustaniem stosunku pracy z pracownikami Powiatowej Stacji;
 3. prowadzenie akt osobowych pracowników Powiatowej Stacji i kart ewidencji obecności                      w pracy;
 4. przygotowanie materiałów dotyczących regulacji płac, awansowania pracowników, nabycia uprawnień do dodatków stażowych, dodatków specjalnych, nagród jubileuszowych;
 5. przygotowywanie projektów zarządzeń, regulaminów oraz innych dokumentów Powiatowej Stacji z zakresu  organizacji i zarządzania;
 6. prowadzenie spraw socjalnych pracowników Powiatowej Stacji, członków ich rodzin oraz emerytów;
 7. wydawanie i rozliczanie bloczków mandatowych;
 8. realizacja operacji kasowych Powiatowej Stacji;
 9. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania  ( bloczki mandatowe , karty drogowe );
 10. prowadzenie spraw związanych z organizacją szkoleń pracowników;
 11. przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych finansowanych ze środków na działalność Powiatowej Stacji;
 12. ewidencja i rozliczanie czasu pracy;
 13. sporządzanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych zagadnień;
 14. obsługa sekretariatu w zakresie:
  • elektronicznego zarządzania  dokumentacją (EZD),
  • przyjmowanie korespondencji przychodzącej i rozdzielanie pism według dekretacji do komórek  organizacyjnych zgodnie z przyjętymi regułami postępowania,
  • wysyłanie korespondencji i obsługa połączeń telefonicznych, faxu;
 15. organizacja przyjmowania i załatwiania skarg , wniosków i petycji;
 16. nadzór nad rocznymi i okresowymi  przeglądami budynku Stacji  zgodnie z przepisami prawa budowlanego ( przeglądy PPOŻ i instalacji c.o.);
 17. prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem samochodu służbowego;
 18. nadzór nad  czystością i porządkiem oraz bieżącą konserwacją, naprawą sprzętu i urządzeń.

 

§ 16. Do zadańSamodzielnego Stanowiska Pracy Głównego Księgowego  należy:

 1. prowadzenie rachunkowości Powiatowej Stacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na :
  1. organizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania oraz kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji finansowych i gospodarczych,
  2. sporządzaniu kalkulacji wynikowych kosztów wykonania zadań oraz sprawozdawczości budżetowej,
  3. bieżącym prowadzeniu księgowości oraz sporządzeniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonania zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych oraz prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych;
 2. prowadzenie gospodarki finansowej Powiatowej Stacji zgodnie z obowiązującymi zasadami, w szczególności:
  1. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Powiatowej Stacji,
  2. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych Powiatową Stację oraz ich gromadzenie, przechowywanie,
  3. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  4. zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;
 3. analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu i innych będących w dyspozycji Powiatowej Stacji;
 4. dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
  1. wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w ramach powierzonych obowiązków,
  2. wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonania planów finansowych jednostki oraz ich zmian,
  3. następnej kontroli operacji finansowych i gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowań;
 5. nadzór i koordynacja nad pracami w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji okresowych i rocznych w terminach określonych przepisami oraz rozliczanie i uzgodnienie inwentaryzacji;
 6. opracowywanie przepisów wewnętrznych wydawanych przez PaństwowegoPowiatowego Inspektora Sanitarnego, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności polityki rachunkowości, zakładowego planu kont;
 7. obsługa finansowa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 8. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej wydatków budżetowych w układzie tradycyjnym i  zadaniowym;
 9. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej wydatków funduszu świadczeń socjalnych;
 10. przestrzeganie terminowego i rzetelnego opracowywania bilansów i sprawozdań z wykonania budżetu Powiatowej Stacji;
 11. sporządzanie sprawozdań okresowych i rocznych w systemie statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ);
 12. obsługa informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR w zakresie dysponenta III stopnia;
 13. dokonywanie wszelkich operacji bezgotówkowych Powiatowej Stacji oraz odpowiedzialność za ich prawidłowość i terminowość.

 

§ 17. Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy Informatyka należy:

 1. zarządzanie systemem informatycznym Powiatowej Stacji;
 2. administracja serwerami, środowiskiem AD, siecią LAN, WAN, stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej;
 3. archiwizacja i zabezpieczenie istotnych danych elektronicznych;
 4. zarządzanie, serwis i konserwacja sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych;
 5. nadzorowanie procedur gwarancyjnych i pogwarancyjnych sprzętu komputerowego;
 6. wdrażanie nowych systemów i technologii informatycznych;
 7. koordynacja działań dot. elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD);
 8. prowadzenie spraw dotyczących telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej;
 9. przygotowanie, aktualizowanie oraz nadzór nad realizacją zapisów dokumentacji dotyczącej polityki bezpieczeństwa informacji.

 

§ 18. Do zadań Samodzielnego  Stanowiska Pracy Radcy Prawnegonależy:

 1. wykonywanie zastępstwa prawnego Powiatowego Inspektora przed sądami powszechnymi                   i administracyjnymi;
 2. opiniowanie projektów decyzji i postanowień wydawanych w toku postępowania administracyjnego;
 3. opiniowanie projektów umów i aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem Stacji;
 4. wydawanie opinii prawnych na potrzeby Stacji.

 

§ 19. Do zadańSamodzielnego Stanowiska Pracy ds. Systemu Jakości należy:

 1. utrzymanie odpowiedniego systemu zarządzania dotyczącego jakości;
 2. zarządzanie dokumentacją systemu zarządzania dotyczącego jakości obowiązującego                           w Powiatowej Stacji;
 3. dobór auditorów wewnętrznych;
 4. zarządzanie programem audytów wewnętrznych;
 5. przygotowywanie przeglądów systemów zarządzania;
 6. doskonalenie systemu zarządzania;
 7. planowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu systemu zarządzania;
 8. nadzór nad realizacją kontroli zarządczej w Powiatowej Stacji.

 

 

ROZDZIAŁ V

MIEJSCE I RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ, PRZEBIEG ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 20. Stacja wykonuje świadczenia zdrowotne z zakresu: promocji zdrowia,  higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy,  higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, warunków zdrowotnych żywności, żywienia i produktów kosmetycznych, przestrzegania warunków higieniczno-sanitarnych jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.

 

§ 21. 1. Świadczenia zdrowotne w Stacji są udzielane przez osoby wykonujące zawody medyczne i zawody nie medyczne  mające zastosowanie dla prawidłowego wykonywania zadań określonych w § 19.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 winny spełniać wymagania, w tym wymagania zdrowotne, określone w odrębnych przepisach.

 

 

ROZDZIAŁ VI

WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA MIĘDZY KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI STACJI

          § 22. Współdziałanie pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, określonymi w § 8  odbywa się w sposób, który zapewnia sprawność funkcjonowania  Stacji oraz kompleksowość, dostępność i należytą jakość udzielanych przez Powiatową Stację świadczeń zdrowotnych.

 

 

ROZDZIAŁ VII

WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

          § 23.1.   Powiatowa Stacja współdziała z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania.

          2.Szczegółowe zasady współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi, w zakresie określonym w ust.1 określają przepisy prawa.

 

ROZDZIAŁ VIII

PRAWA PACJENTA, OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH ORAZ DANYCH OSOBOWYCH

§ 24.1Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127, z późn. zm.).

2.Bezpłatna Infolinia Biura Rzecznika Praw Pacjenta to nr  800 190 590, która jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1800.

3.Powiatowy Inspektor zapewnia dostępność informacji o prawach Pacjenta.

4. Informacja o prawach Pacjenta jest udostępniana w formie ogłoszenia na tablicy informacyjnej znajdującej się w Powiatowej Stacji oraz na stronie internetowej Powiatowej Stacji.

5.Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych w Powiatowej Stacji, ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Powiatowego Inspektora.

 

§ 25.1Powiatowy Inspektor zapewnia ochronę informacji niejawnych na terenie działania i w tym celu wykonuje czynności, realizuje zadania i obowiązki nałożone na niego ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, ponosząc odpowiedzialność za ochronę informacji niejawnych, które są wytwarzane, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w komórkach organizacyjnych Powiatowej Stacji.

2. Powiatowy Inspektor zapewnia ochronę danych osobowych na terenie działania
i w tym celu wykonuje czynności, realizuje zadania i obowiązki nałożone na niego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781, z późn. zm) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125). Wszyscy pracownicy Powiatowej Stacji są obowiązani przestrzegać przepisów ww. aktów prawnych, a także wydanej na ich podstawie Polityki bezpieczeństwa, Instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz innych regulacji wewnętrznych.

 

 

ROZDZIAŁIX

PRZYJMOWANIE, ROZPATRYWANIE I ZAŁATWIANIE SKARG I WNIOSKÓW

§ 26.1. Powiatowy Inspektor, a w razie jego nieobecności upoważniony pracownik, przyjmuje obywateli  w sprawach skarg i wniosków w  każdy wtorek od godz.12.00 -13.00, a w pozostałe dni  od godz.8.00 -10.00 w siedzibie Stacji.

2. W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest dniem ustawowo wolnym od pracy, obywatele przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

3. Organizację przyjmowania skarg i wniosków przez Powiatowego Inspektora zapewnia sekretariat Stacji .

 

§ 27. 1. Kierownicy Oddziałów, Sekcji oraz pracownicy  Stacji obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.

2. Skargi i wnioski zgłoszone ustnie przyjmowane są do protokołu.

 

§ 28. 1. Skargi i wnioski wpływające do Stacji są rejestrowane w centralnym rejestrze skarg i wniosków prowadzonym przez wyznaczonego przez Powiatowego Inspektora pracownika.

2. Rejestracji podlegają skargi i wnioski wnoszone pisemnie, pocztą elektroniczną, a także ustnie do protokołu.

§ 29. 1.Rozpatrywanie i merytoryczne załatwianie skarg i wniosków należy do komórek organizacyjnych lub samodzielnych stanowisk pracy właściwych ze względu na przedmiot sprawy, na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.

2. Załatwianie skarg i wniosków powinno polegać na rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy, jej rozstrzygnięciu, wydaniu poleceń lub dokonaniu odpowiednich wystąpień, usunięciu stwierdzonych uchybień i przyczyn ich powstawania oraz zawiadamiania osób zainteresowanych o sposobie załatwienia.

 

 

ROZDZIAŁ  X
ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ

§ 30. System kontroli obejmuje kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną.

 

§ 31.1.Kontrolę wewnętrzną sprawują w zakresie swoich uprawnień – Powiatowy Inspektor, kierownicy Oddziałów, Sekcji oraz Główny Księgowy w odniesieniu do podległych im pracowników.

2. Do obowiązków osób wymienionych w ust. 1 należy w szczególności sprawdzanie:

 1. prawidłowości i terminowości załatwiania spraw, zgodnie z obowiązującymi przepisami
  i Instrukcją Kancelaryjną;
 2. przestrzeganie dyscypliny pracy;
 3. przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej.

 

 § 32.1.Wyznaczony pracownik przez Powiatowego Inspektora prowadzi centralny rejestr materiałów pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i innych jednostek kontroli zewnętrznych Stacji.

2. Kserokopie materiałów wymienionych w ust. 1 przekazywane są właściwym komórkom organizacyjnym lub samodzielnym stanowiskom pracy, celem wykorzystania stosownie do potrzeb i wynikających z tych materiałów ustaleń, wniosków oraz zaleceń.

 

 

ROZDZIAŁ XI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33. Zmiana Regulaminu następuje w trybie i na zasadach określonych dla jego ustalenia i zatwierdzenia.

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..