2018-06-08

Przyjmowanie i załatwianie spraw

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zambrowie wnoszone sprawy  załatwiane są na żądanie strony i z urzędu. Podania  przyjmowane są w sekretariacie Stacji. Mogą być wniesione za pomocą pisma, telefonu, faxu bądź poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Pisma zarejestrowane w systemie EZD kierowane są  do Państwowego Powiatowego Inspektora. Po zadekretowaniu przez PPIS sprawa kierowana jest do właściwego kierownika komórki organizacyjnej.  Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki zgodnie z kolejnością wpływu. O sposobie załatwienia sprawy strona jest informowana  na piśmie.

Większość spraw prowadzonych jest z urzędu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wszczyna i prowadzi postępowanie administracyjne w trybie i terminach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.


Postępowanie w zakresie  skarg i wniosków:

  1. Inspektor , a w razie jego nieobecności upoważniony pracownik, przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie od godz.8.00 -10.00 w siedzibie Stacji.
  2. Informacje dotyczące przyjęć w sprawie skarg i wniosków umieszczone są na tablicy ogłoszeń, przy wejściu do budynku Stacji.
  3. Organizację przyjmowania skarg i wniosków sprawuje sekretariat Stacji, który zobowiązany jest do prowadzenia rejestru skarg i wniosków wpływających do Inspektora.
  4. Merytoryczne załatwianie skarg i wniosków należy do właściwych ze względu na przedmiot skargi i wniosku - komórek organizacyjnych Stacji i samodzielnych stanowisk pracy oraz odbywa się pod nadzorem radcy prawnego.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się