Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW, wraz z
niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, położonej na
terenie działki o numerze ewidencyjnym: 75/10, obręb
ewidencyjny wsi Ćwikły Krajewo, ...
27.07.2021 więcej
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy nie większej niż 2,0 MW,
położonej na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 157,
158, 159, 160, obręb ewidencyjny wsi Pstrągi Gniewoty, gmina
Zambrów, ...
19.07.2021 więcej
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Poprawa retencji w zlewni rzeki Jabłonka poprzez odbudowę
jazów, powiat Zambrowski i Łomżyński, w toczącym się
postępowaniu przed wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, ...
19.07.2021 więcej
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, położonej na
terenie działki o numerze ewidencyjnym 853, obręb ewidencyjny
wsi Kołaki Kościelne, gm. Kołaki Kościelne, w toczącym się
...
24.06.2021 więcej
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Przebudowa drogi gminnej relacji Radwany Zaorze – granica
województwa, na odcinku Mroczki Stylongi – granica
województwa, zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr: 99,
100/1, 100/2, 104, ...
24.06.2021 więcej
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Budowa budynku obory o obsadzie do 140 DJP wraz z budową
wewnętrznego zbiornika na gnojowicę o pojemności do 2500 m³,
budową szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe oraz
budową ...
15.06.2021 więcej
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Remont-modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr
208 i 209/11 w obrębie miejscowości Grądy-Woniecko, gm. Rutki,
w toczącym się postępowaniu przed wydaniem decyzji o
środowiskowych ...
07.05.2021 więcej
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Budowa budynku inwentarskiego – obory na głębokiej
ściółce, dla docelowej obsady do 100 DJP, zlokalizowanego na
działce o numerze geodezyjnym 59/1, położonej w miejscowości
Zambrzyce-Plewki ...
13.04.2021 więcej
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 16 MW i powierzchni
zabudowy do 6,12 ha wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną położonej na terenie działki o nr ewid. 64, obręb
wsi Czartosy...
07.04.2021 więcej
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 11 MW
położonej na działkach o nr ewidencyjnym 206/6 i 206/12,
obręb wsi Wyszomierz Wielki, gmina Szumowo, w toczącym się
postępowaniu ...
25.03.2021 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się